Anasayfa » Bitkisel Üretim » BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNDE YENİ DÖNEM!!
Bitki Koruma

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNDE YENİ DÖNEM!!

Sosyal Medyada Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bitki koruma ürünleri denemeleri ile söz konusu ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı konusunda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Uluslararası kuruluşlarca yasaklanan ürünler, ülkemizde de yasaklanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitki Koruma Ürünleri İle İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik, 9 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.Bitki koruma ürünleri denemeleri

Bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas denemelerin kurulmasını, denetlenmesini, denemeleri yapacak kuruluş veya kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetkisinin verilmesini ve iptalini kapsıyor.

Deneme yapacak kişiler

Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini; aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan denemelerde en az dört denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış, Ziraat Fakültelerinin bitki koruma, bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisleri ya da biyologlar yapabilecek.

Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişiler, söz konusu niteliklere sahip kişileri çalıştırmak kaydıyla bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilecekler.Üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç olmak üzere tüzel kişiler bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilmek için Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesini almak zorunda olacaklar.

Deneme Yetki Belgesinin yenilenmesi için, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurulacak. Belgenin yenilenmemesi halinde tüzel kişi tarafından yapılacak biyolojik etkinlik denemeleri geçersiz sayılacak.

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgârlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmayacak. Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınacak. Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmayacak, ürünlerin atıkları akarsu ve göllere dökülmeyecek ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmayacak. Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılacak.18 yaşından küçükler çalıştırılamayacak

Denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamileler, on sekiz yaşından küçükler, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar çalıştırılamayacak. Uygulama sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılacak.

Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, biyolojik etkinlik denemesi amacıyla uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulacak.

Yetki iptali

Yapılan kontrollerde yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen ve bu konuda bir defa uyarılan deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların sorumlulukları yerine getirmediğinin ikinci defa tespiti halinde, bitki koruma ürünleri deneme yetki belgeleri iptal edilecek. Yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere üç yıl süre ile bitki koruma ürünleri deneme yetkisi verilmeyecek.Ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik ile de, bitkilerin veya bitkisel ürünlerin her türlü zararlı organizmadan korunması veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Firmaların, bitki koruma ürünü ruhsatı için, yönetmelik ekinde yer alan belgelerle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesini almaları gerekecek. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olacak.

Ruhsatsız ürünlere yasak!

Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve kullanılması yasak olacak. Ancak, bitki koruma ürünlerinin araştırma ve geliştirme amaçlı kullanımları, başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş olan bir bitki koruma ürününün ülkemizde piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amacıyla diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesi, depolanması ve nakledilmesi, durumlarında ruhsat aranmayacak.

Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verilebilecek.Ruhsata tabi bitki koruma ürünleri

Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva edenler ve aşağıda belirtilen preparatlar ruhsata tabi olacak:

“Pestisitler, Bitki gelişim düzenleyicileri (BGD), Böcek cezbedicileri (Attractants), Böcek uzaklaştırıcıları (Repellents), Böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR), Beslenmeyi engelleyiciler, Biyopreparatlar, Bitki aktivatörleri, Fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler, Biyolojik mücadele etmenleri, Tuzak ve feromonlar.”

Bitki koruma ürünlerinin tanımı içine giren ancak Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilemeyen konularda deneme ve ruhsat esasları, Bakanlık tarafından ayrıca belirlenecek.

Ruhsat için gerekli ön koşullar

Türkiye’de ilk kez ruhsatlandırılacak olan bitki koruma ürününün aktif maddesinin Avrupa Birliğinde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekecek. Ancak, Türkiye fauna, flora veya mikroflorasından izole edilmek koşuluyla mikroorganizmalar ve entomopatojen nematod içeren biyopreparatlar, Bitki aktivatörleri, Biyolojik mücadele etmenleri, Tuzak ve feromonlar, Böcek cezbedicileri (Attractants), Bitkisel kökenli ekstraktlar veya yağlar, için bu şart aranmayacak.

Ülkemizde ruhsatlı olan ve ruhsat tarihi üzerinden en az 10 yıl geçmiş bir bitki koruma ürünü emsal gösterilerek yeni bir bitki koruma ürününü ruhsatlandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler de Genel Müdürlüğe başvuruda bulunacaklar.

Raf ömrü 2 yıl

Bitki koruma ürünlerinin piyasada bulundurulmasında özel durumlar hariç raf ömrü 2 yıl olacak. Emsale göre ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri dâhil olmak üzere, bir bitki koruma ürünü için ilgili firma tarafından uluslararası standartlara göre yapılan stabilite çalışmaları ile mevcut ise AB veya G8 ülkelerinde belirtilen raf ömrünü gösteren etiket örneklerinin sunulması ve Genel Müdürlükçe çalışmaların uygun bulunması halinde raf ömrü en fazla 4 yıla kadar yeniden belirlenebilecek.

Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süre ile geçerli olacak. Bu sürenin sonunda Yönetmelikte belirtilen şartların ilgili firma tarafından sağlanması durumunda 10 yıllık süreler halinde ruhsat süresi uzatılabilecek.

Ruhsat sahiplerinin Bakanlığa vermiş olduğu dokümanlar içinde gizli kaydı koyduğu bilgiler hiçbir şekilde açıklanamayacak. Başvuru sahibinin talebi halinde Bakanlık, başvuru sahipleri tarafından sunulan endüstriyel ve ticari sırları içeren bilgileri gizli tutacak.İnsan ve çevre sağlığına zararlı maddeler yasaklanacak

Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatları, belirlenen koşullarda süreye bakılmaksızın iptal edilecek.

Bu kapsamda, uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncaları görülen aktif maddelerin kullanımının yasaklanması halinde, bu maddeler ülkemizde de yasaklanacak ve bu aktif maddelerin tüm formülasyonlarına ait ruhsatlar iptal edilecek.

Bitki koruma ürünlerinin ambalajlarının gıda maddeleri, içecekler veya yem maddeleriyle benzer şekilde olmamasına dikkat edilecek.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmayan ürünlerin bitki koruma ürünü gibi tanıtımının yapılması yasak olacak.

Bir bitki koruma ürünü için yapılacak tanıtımlarda kolay okunabilir veya görülebilir olmak şartıyla, “Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın”, “Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun” ibarelerinin bulunması zorunlu olacak. Bakanlık bitki koruma ürünü tanıtımını kısıtlayabilecek veya yasaklayabilecek.

Ruhsat almış bitki koruma ürünleri

Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, imali, ithali, satışı ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bitki koruma ürünü ruhsatı almak üzere yapılan başvurular ile Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat veya tavsiye almış olan bitki koruma ürünlerinin ruhsat veya tavsiye koruma süreleri 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak : GıdaHattı


Sosyal Medyada Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

İlginizi Çekebilir

300 Koyun Projesi

Son Dakika: 300 koyun projesi”nde başvurular başladı!

Sosyal Medyada Paylaş        TİGEM’in hayata geçirdiği ‘300 koyun projesi’nde başvurular başladı. Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir